W dniu 8 lipca 2022 r. będą wydawane uczniom klas 8 zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00 – 14.00.
Zaświadczenia będą wydawane uczniom na podstawie legitymacji szkolnej lub ich rodzicom/opiekunom za okazaniem dokumentu tożsamości.