Załączniki do dokumentów dla osób spoza obwodu szkoły poniżej tabeli z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
publicznych 
szkół podstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego

Data

Etap rekrutacji / rodzaj czynności

od

do

Czynności związane z przyjęciem do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci
z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 kwietnia 8 kwietnia
do godz. 1400
Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o  przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy pierwszej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
Czynności związane z przyjęciem do klas pierwszych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w obwodach szkół podstawowych
6 kwietnia 22 kwietnia Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dzieci te są przyjmowane do klasy pierwszej szkoły podstawowej obwodowej, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych 

4 kwietnia 2022r. godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
6 kwietnia 22 kwietnia Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

25 kwietnia 6 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

9 maja,  godz. 1300

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 
do 11 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
23 maja, godz. 1300 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

23 maja

27 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
 

31 maja, godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych

 1 czerwca, godz. 1300

 Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
2 czerwca 7 czerwca Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji. 

8 czerwca 9 czerwca Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 

UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl 

10 czerwca, godz. 1300

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 15 czerwca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

20 czerwca, godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 czerwca

22 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  

23 czerwca, godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Załączniki do dokumentów dla osób spoza obwodu szkoły:

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

 Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów

Oświadczenia – krewni 2022 -wypełniamy gdy w obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodzica/ opiekuna w zapewnieniu dziecku należytej opieki

Oświadczenia – przedszkole– wypełniamy gdy dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

Oświadczenia – rodzeństwo_2022 – wypełniamy gdy dziecko ma rodzeństwo w wybranej szkole podstawowej

Oświadczenia – rodzice kandydata_2022– wypełniamy gdy rodzic/ opiekun pracuje w obwodzie wybranej szkoły podstawowej

obowiązek informacyjny nabór 2022 – szkoła podstawowa – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik do klasy 1 SP13 – Załącznik do podania o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze

Oświadczenie woli i instrukcja potwierdzenie woli
dla wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły: