Informacje dla rodziców:

Dokumenty znajdują się poniżej tabeli z harmonogramem rekrutacji.

Informator dla rodziców_SP _ 2024 – nabór do klas I

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
publicznych 
szkół podstawowych
na rok szkolny 2024/2025

Data  Etap rekrutacji / rodzaj czynności 
od do
Czynności związane z przyjęciem dzieci z oddziałów przedszkolnych do publicznych szkół podstawowych
3 kwietnia

4 kwietnia
do godz. 1300

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej. Dzieci te są przyjmowane do szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Czynności związane z przyjęciem dzieci zamieszkałych w obwodach publicznych szkół podstawowych
8 kwietnia

19 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dzieci te są przyjmowane do kl. I szkoły podstawowej, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów  
5 kwietnia, godz. 1200 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
8 kwietnia 19 kwietnia

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
                                    UWAGA!
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

24 kwietnia 30 kwietnia

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów sportowych.
                                        UWAGA!
1. Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo Oświatowe.
2. Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

6 maja, godz. 1200 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 15 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
23 maja, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 maja 27 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
29 maja, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
3 czerwca, godz. 1200 Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
4 czerwca 7 czerwca Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
                                         UWAGA!
1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.
3. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.
10 czerwca 11 czerwca Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów sportowych.
                                          UWAGA!
1. Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2. Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

12 czerwca, godz. 1300

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 13 czerwca  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
17 czerwca, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
17 czerwca 19 czerwca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
20 czerwca, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Informacje dla rodziców:

Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – Nabór do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. (zielona-gora.pl)

Dokumenty dla osób z obwodu szkoły:

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy-1

 Dokumenty dla osób spoza obwodu szkoły:

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy-1

Wzór oświadczenia – krewni _ 2024

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do przedszkola_ 2024

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata_2024

Wzór oświadczenia – rodzeństwo_2024

RODO 2024

Oświadczenie woli dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły: