Nauczanie języka mniejszości narodowej

Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania zajęć oraz składanie rezygnacji

  • Nauczanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (rodzica). Wniosek ten nie jest deklaracją przynależności do organizacji zrzeszających mniejszości niemiecką.
  • Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września bieżącego roku szkolnego.
  • Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  • Język mniejszości narodowej nauczany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
  • Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcowa ma wpływ na promocję do następnej klasy).
  • Oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.
  • Brak deklaracji o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z kontynuowaniem przez ucznia nauki tego języka.

Język niemiecki jako język mniejszości narodowej

Głównymi celami nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Najważniejszym celem wychowawczym jest promowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy uczciwego, odważnego i tolerancyjnego młodego człowieka, uczącego się przez całe życie, potrafiącego nawiązywać kontakty i zgodnie współpracować z innymi.

Na zajęciach języka mniejszości kształtuje się i wprowadza elementy z życia codziennego, które są wyznacznikami podtrzymującymi i kształtującymi tożsamość narodową. Chodzi tu przede wszystkim o uniwersalne elementy takie jak urodziny, Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki i związane z nimi tradycje, obrzędy i piosenki.

Zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości opierają się na właściwościach psychicznych i fizycznych dziecka takich jak: ciekawość, otwartość, potrzeba komunikacji, żądza wiedzy, spontaniczność i aktywność fizyczna. Bardzo dobre zdolności naśladowcze dzieci sprzyjają poprawnej nauce fonetyki i intonacji języka obcego. Aktywność fizyczna i spontaniczność tej grupy wiekowej sprzyja uczeniu się przez działanie, dając bardzo dobre efekty w nauce języka. Program zakłada maksymalną eliminację stresu, opiera się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi. .

Program realizowany na zajęciach jest elastyczny, można go dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb nauczyciela oraz uczniów. Dużą uwagę poświęca się kształceniu mówienia poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą. Uczniowie klas 1-4 pracują z  podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń „Ich und du”, klasy 5-8 z podręcznikiem i ćwiczeniami „Mach mit!” oraz „Kompass neu”. Podręczniki dla klas młodszych to zbiór wierszy, piosenek, zabaw, gier połączonych z systematycznym rozwijaniem sprawności językowych. W zeszycie ćwiczeń uczniowie wklejają podpisy, kolorują rysunki, wycinają, grają w domino, memory i inne gry, uzupełniają dialogi wykorzystując poznane zwroty. Materiały dla klas starszych dostosowane są do  możliwości poznawczych młodych ludzi.

Na zajęciach wykorzystujemy również wiele programów, gier, zabaw on-line. Sale, w których prowadzone są zajęcia wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia  lekcji języka niemieckiego. Uczestnicy zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej mają możliwość brania udziału w projektach, wycieczkach i wymianach z uczniami ze szkoły partnerskiej z Cottbus (Niemcy).

Wniosek na język niemiecki