Inspektor ochrony danych

Monika Muszyńska

tel. 880-100-367

adres email:   iod1@cuw.zielona-gora.pl

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”),  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczniów/Rodziców/Prawnych Opiekunów oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chopina 18a, 65-032 Zielona Góra, Tel 68 4528500 e-mail: sekretariat@sp13.zgo.pl
  2. Dane osobowe Uczniów/ Rodziców/Prawnych Opiekunów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U.  z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) w  celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym zwłaszcza realizacji zadań statutowych szkoły.
  1. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych,na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych Uczniów mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oświatowego.
  3. Dane osobowe Ucznia/ Rodzica/Prawnego Opiekuna przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a/ prawo do dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b/ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c/ prawo do żądania usunięcia danych (tzw. bycia zapomnianym):

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przedmiotowych danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

     d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia  się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do uzasadnienia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

7 .Rodzicom/Prawnym Opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkiem wynikającym przepisów prawa oświatowego.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
  4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze , Monika Muszyńska, jest możliwy pod numerem telefonu: 880 100 323 lub adresem e-mail:   iod1@cuw.zielona-gora.pl

 

 

Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w internecie. Poradnik pobierz