Informacje dla rodziców:

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów skladanych w systemie Nabór

Informator dla rodziców

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

Dokumenty znajdują się poniżej tabeli z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
publicznych 
szkół podstawowych
na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Data  Etap rekrutacji / rodzaj czynności 
od do
Czynności związane z przyjęciem do klas I szkół podstawowych dzieci
z oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych
13 marca

15 marca
do godz. 1300

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej  – dzieci te są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych  
10 marca, godz. 1300 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
13 marca 24 marca

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2.    Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.    Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

29 marca 4 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA!

1.    Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo Oświatowe.
2.    Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

5 kwietnia, godz. 1200  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 14 kwietnia  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
21 kwietnia, godz. 1200  Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
21 kwietnia 26 kwietnia Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
28 kwietnia, godz. 1200  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Terminy postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych 
4 maja, godz. 1300  Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
5 maja 12 maja Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2.    Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.
3.    Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

17 maja 18 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA!

1.    Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.    Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

19 maja, godz. 1300  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 23 maja  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
25 maja, godz. 1200  Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
25 maja 30 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
31 maja, godz. 1200  Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacje dla rodziców:

Informator dla rodziców

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów skladanych w systemie Nabór

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

 

Dokumenty dla osób z obwodu szkoły:

Zgloszenie do SP

Załącznik SP13 do I klas rok szkolny 2023-2024

RODO szkoła podstawowa 2023  

 Dokumentów dla osób spoza obwodu szkoły:

Wniosek do SP

Załącznik SP13 do I klas rok szkolny 2023-2024

RODO szkoła podstawowa 2023

Wniosek o przyjęcie do klasy I SP_ 2023_2024 _ kandydaci z oddz.przedszkolnych

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP_ 2023

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata_2023

Wzór oświadczenia – rodzeństwo_2023

Wzór oświadczenia – krewni 2023

Oświadczenie woli dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do SP -nabór 2023_2024