Załączniki do dokumentów dla osób spoza obwodu szkoły poniżej tabeli z harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do klas
pierwszych publicznych  

szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego

Data

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

od

do

Czynności związane z przyjęciem do klas I szkół podstawowych dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca

5 marca

do godz. 1300

 

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o  przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych 

8 marca

  godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
15 marca

26 marca

  do godz. 1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

29 marca 9 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

12 kwietnia

 godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 
do 14 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
26 kwietnia, godz. 1300 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

26 kwietnia

 

29 kwietnia

 do godz.  1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
 

30 kwietnia

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych
 

4 maja

godz. 1300

 Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
10 maja

14 maja

do godz.  1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji. 

17 maja 21 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
 UWAGA!1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.
2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze
dla rodziców zamieszczonej na stronie
www.zielona-gora.pl 

24 maja

  godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 25 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

31 maja

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 maja

 

7 czerwca

do godz. 1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  

8 czerwca

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Załączniki do dokumentów dla osób spoza obwodu szkoły:

Informator dla rodziców_SP _ 2021 – nabór do klas I

nabór – szkoła podstawowa RODO

oświadczenia – krewni 2021

oświadczenia – rodzeństwo_2021

oświadczenia – rodzice kandydata _2021

oświadczenia – uczęszczanie do MP_ 2021

załącznik-do-wniosku-o-przyjęcie-do-klasy-1

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Oświadczenie woli i instrukcja potwierdzenie woli
dla wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły

Oświadczenie woli przyjęcia do SP _rok szkolny 2020_2021

instrukcja potwierdzanie_woli._2021

Harmonogram ustalenia wyników naboru do SP 2021-2022