INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat innowacji: 

„Teatralne i poetyckie inspiracje w szkole”

 Imię i nazwisko autora:

 Alicja Kaniuka-Drozdek

 Przedmiot: koło teatralne, język polski

Rodzaj innowacji: programowa

Data wprowadzenia: 1.12.2020 r.

Data zakończenia: 22.12.2021r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie zrzeszeni w szkolnym Kole Teatralnym „Dionizoski” oraz tworzący zespół klasy 6b. Innowacja realizowana jest od 1.12. 2020r. do 20.12. 2021r.

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach koła teatralnego – 1 raz w tygodniu oraz na języku polskim – w zależności od potrzeb.

Wprowadzenie innowacji umożliwi uczniom uczestnictwo w nowatorskich formach teatralnych – zdalnych jasełkach i misterium oraz zapoznanie z tajnikami twórczości lokalnej poetki.

Uczniowie wykształcą w sobie umiejętność wchodzenia w rolę, gry aktorskiej oraz zacieśnią współpracę ze swoimi rówieśnikami a także umocnią więź ze swoimi rodzicami przy nagrywaniu scen filmowych. Rozwiną umiejętność redagowania pytań, które zostaną postawione poetce w czasie autorskiego spotkania.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji „Teatralne i poetyckie  inspiracje w szkole” wynika z wieloletniej obserwacji zafascynowania dzieci uczestnictwem w szkolnym kole teatralnym oraz zainteresowania spotkaniem z ciekawymi  ludźmi – lokalną poetką, instruktorem teatralnym.. Uczniowie są zmotywowani do realizacji szkolnych przedsięwzięć, poznawania nowych osób. Warto więc wprowadzić innowacyjne działania, które będą dla nich obszarem do odkrywania siebie poprzez udział w nowych formach teatralnych, spotkaniach.

OPIS INNOWACJI:

 I. Wstęp

W Szkole Podstawowej nr 13 chętni uczniowie zrzeszeni są w Kole Teatralnym „Dionizoski”. Aktywnie uczestniczą w jego przedsięwzięciach, są zafascynowani szkolnym teatrem. Innowacyjne działanie pokaże, w jakich formach teatralnych uczniowie mogą występować, zwłaszcza w czasie pandemicznym i realizować różne przedsięwzięcia we współpracy z rodzicami. Spotkanie z ciekawymi ludźmi –instruktorem teatralnym, lokalną poetką –  będzie inspiracją do poznania tajników zawodu poety, poznania jego twórczości oraz specyfiki pracy w teatrze.

II. Założenia ogólne.

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów zrzeszonych w kole teatralnym i tworzących grupę kl.6b.
 2. Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych:
 • przygotowanie zdalnych jasełek i zdalnego misterium,
 • praca przy pomocy metody dramy,
 • pisanie zdalnych scenariuszy,
 • współpraca z rodzicami uczniów, zwłaszcza z p. Tomaszem Teślikiem odpowiedzialnym za montaż zdalnych filmów,
 • współpraca z nauczycielem muzyki,
 • spotkanie z lokalną poetką – panią Anną Szewczuk i instruktorem teatralnym – panią Teresą Samulczyk.

III. Cele innowacji.

 CEL GŁÓWNY:

Przygotowanie zdalnych jasełek,  misterium we współpracy z rodzicami
oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi – lokalną poetką i instruktorem teatralnym.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uczeń potrafi:
 • wcielić się w pozytywną i negatywną rolę,
 • doskonalić umiejętność pracy w zespole,
 • ćwiczyć pamięć,
 • rozwijać kompetencje wiedzy o teatrze,
 • doznawać przeżyć emocjonalnych,
 • rozwijać wyobraźnię i kreatywność,
 • przygotowywać się do pełnienia różnych ról społecznych,
 • pożytecznie spędzać swój wolny czas,
 • zacieśnić więź z członkami grupy teatralnej, opiekunem,
 • wzbogacić słownictwo,
 • współpracować z rówieśnikami i rodzicami,
 • ocenić swój występ,
 • kierować swoim procesem uczenia się,
 • przygotować pytania na spotkanie autorskie z lokalną poetka, instruktorem teatralnym,
 • uważnie słuchać i tworzyć notatkę w czasie autorskiego spotkania,
 • wypowiadać się na temat twórczości poetki.

  IV. Metody i formy
   
 • Drama
 • Przekład intersemiotyczny.

Formy pracy:
Praca w grupach.
Praca indywidualna.

V. Przewidywane osiągnięcia (efekty wdrożenia innowacji).

 • Uczeń wciela się w pozytywną i negatywną rolę,
 • Doskonali umiejętność współpracy w zespole,
 • Ćwiczy pamięć,
 • Doskonali umiejętność recytacji tekstu,
 • Rozwija kompetencje wiedzy o teatrze,
 • Doznaje przeżyć emocjonalnych,
 • Rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • Przygotowuje się do pełnienia różnych ról społecznych,
 • Poznaje nowe formy teatralne,
 • Pożytecznie spędza swój wolny czas,
 • Wzbogaca słownictwo, wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • Zacieśnia więź z członkami grupy teatralnej i opiekunem,
 • Ocenia swój występ,
 • Zadaje stosowne pytania w czasie autorskiego spotkania,
 • Uważnie słucha wypowiedzi poetki,
 • Tworzy notatkę ze spotkania,
 • Kieruje swoim procesem nauczania.

  VI. Tematyka zajęć.

 Uczniowie będą spotykać się co tydzień na zajęciach koła teatralnego, będą przygotowywać zdalne jasełka i zdalne misterium wielkopostne. Będą również uczestniczyć w teatralnych warsztatach prowadzonych przez instruktora. Spotkają się także na lekcjach języka polskiego z lokalną  poetką, panią Anną Szewczuk, poznają tajniki zawodu poety i jej tomiki poetyckie.

VII. Ewaluacja. 

 • Sprawozdanie roczne,
 • Opinie członków koła teatralnego, uczniów, rodziców, odbiorców,
 • Zdjęcia na Facebooku, na stronie ZOK-u,
 • Informacja na stronie szkoły.

Powyższe sposoby ewaluacji pozwolą ocenić stopień realizacji zamierzonych celów, zaplanować pracę.

VIII. Spodziewane efekty. 

 • Nabycie umiejętności swobodnej gry aktorskiej poprzez uczestnictwo w różnych formach teatralnych,
 • Rozwinięcie umiejętności wyrażania ekspresji w werbalny i niewerbalny sposób,
 • Wyrobienie nawyku efektywnej współpracy w grupie,
 • Poznanie twórczości lokalnej poetki – pani Anny Szewczuk,
 • Nabycie umiejętności formułowania pytań i zadawania ich w trakcie autorskiego spotkania,
 • Zgłębienie wiedzy o teatrze,
 • Wyrobienie nawyku kulturalnego zachowania się w czasie spotkań z ciekawymi ludźmi.

  IX. Podsumowanie.
   

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z uczestnictwa w kole teatralnym, przygotowania szkolnych przedsięwzięć – zdalnych jasełek i misterium oraz ze spotkania z ciekawymi ludźmi.