INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Temat innowacji: 
„Świat po koronawirusie” 
„Die Welt nach der Corona-Zeit“
Imię i nazwisko autorów:
 Izabela Rożek,
Agnieszka Węgrzyn 

Przedmiot: język mniejszości narodowej- niemiecki
Rodzaj innowacji: programowa
Data wprowadzenia: 17.05.2021 r.
Data zakończenia: 21.06.2021r.
Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie uczestniczący w zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z klas 1-3 oraz 7. Innowacja realizowana jest od 17.05 2021r. do 21.06. 2021r.Dzięki innowacji uczniowie powtórzą słownictwo z zakresu minionego roku szkolnego, rozszerzą je oraz przedstawią wizualnie na styropianowych makietach świat po lockdownie z kartonowymi/ ciastolinowymi/ plastelinowymi figurkami prezentującymi  przerobione na zajęciach treści, odpowiednie dla każdej grupy.

Uczniowie wykształcą w sobie umiejętność indywidualnego powtarzanie leksyki, planowania  pracy w grupie oraz zacieśnią współpracę ze swoimi rówieśnikami. Wykorzystają swoją wyobraźnię do stworzenia dziecięcego, kolorowego świata, z elementami ekspresji plastycznej. Rozwiną umiejętność prezentacji i opisu swojej pracy.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji „ Świat po koronawirusie” wynika z obserwacji dzieci po powrocie do nauki stacjonarnej po lockdownie, ich potrzeby spotkania z rówieśnikami i wspólnych działań bez komputera, laptopa i innych nośników TIK. Uczniowie są zmotywowani do realizacji szkolnych przedsięwzięć, wspólnej zabawy manualnej i językowej. Warto więc wprowadzić innowacyjne działania, które będą dla nich obszarem do odkrywania siebie poprzez zabawę, ekspresję twórczą, pracę z różnymi technikami plastycznymi i wspólne powtarzanie poznanego na zajęciach słownictwa.

OPIS INNOWACJI:

I. Wstęp
W Szkole Podstawowej nr 13 chętni uczniowie uczęszczają na zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Aktywnie uczestniczą w tych lekcjach oraz przedsięwzięciach organizowanych w ich ramach (konkursy, projekty, zabawy, wymiany). Dzieci i młodzież są bardzo zaangażowani i chętni do podejmowania nowych wyzwań. Innowacyjne działanie pokaże, w jaki sposób można zachęcić uczniów do nauki słownictwa poprzez zabawę i prace manualne. Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych pozwalają wykorzystać dziecięcą wyobraźnię oraz rozwinąć zdolności plastyczne, koordynację i motorykę małą oraz utrwalić w łatwy i przyjemny sposób słownictwo z bieżącego roku szkolnego.

IIZałożenia ogólne.
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-3 i 7 uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
2. Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych:

 • przygotowanie tematycznych rysunków i napisów, wykonanie makiet 3D
 • praca z użyciem środków plastycznych,
 • współpraca z biurem Europa Direkt Zielona Góra oraz p. Mądroszykiem, sponsorami materiałów wykorzystanych na zajęciach,
 • współpraca dzieci z różnych grup,
 • dla klasy najstarszej, 7b, lekcja muzealna w Muzeum Ziemi Lubuskiej na temat tworzenia makiety miasta Zielona Góra.

III. Cele innowacji.

 CEL GŁÓWNY:

Przygotowanie makiet ilustrujących tematykę zajęć języka niemieckiego, również zdalnych (odpowiednio do rocznika), powtórzenie słownictwa i integracja dzieci i młodzieży wracających po lockdownie do szkoły.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń potrafi:

 • użyć słownictwa z zakresu bieżącego roku szkolnego,
 • doskonalić umiejętność pracy w zespole,
 • ćwiczyć pamięć,
 • rozwijać kompetencje wiedzy z poszczególnych tematów,
 • doznawać przeżyć emocjonalnych,
 • rozwijać wyobraźnię i kreatywność,
 • pożytecznie spędzać swój wolny czas,
 • zacieśnić więź z członkami grupy językowej, klasy oraz opiekunem,
 • wzbogacić słownictwo,
 • współpracować z rówieśnikami,
 • ocenić swoją pracę,
 • kierować swoim procesem uczenia się,
 • rozwijać swoje zdolności manualne,
 • zaprezentować swoją pracę,
 • uważnie słuchać prezentacji swoich kolegów.

IVMetody i formy 

 • pogadanka dydaktyczna
 • prezentacja
 • metoda ekspresji artystycznej
 • wykonanie pracy plastycznej

Formy

 • w grupach
 • praca indywidualna 

VPrzewidywane osiągnięcia (efekty wdrożenia innowacji).

 • Doskonali umiejętność współpracy w zespole,
 • Ćwiczy pamięć,
 • Rozwija kompetencje wiedzy o poznanych tematach,
 • Doznaje przeżyć emocjonalnych,
 • Rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • Poznaje nowe formy pracy,
 • Pożytecznie spędza swój wolny czas,
 • Wzbogaca słownictwo, wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • Zacieśnia więź z członkami grupy językowej, klasy i opiekunem,
 • Ocenia swoją pracę,
 • Zadaje stosowne pytania w czasie pracy,
 • Uważnie słucha innych uczniów i poleceń nauczyciela.

VI.  Tematyka zajęć.

Uczniowie będą tworzyć etapami elementy i  przygotowywać na zajęciach języka niemieckiego makietę 3D z zakresu poznanego w bieżącym roku słownictwa.

VII. Ewaluacja. 

 • Makiety zaprezentowane w salach języka niemieckiego 41 i 44,
 • Opinie uczniów poszczególnych grup językowych,
 • Zdjęcia na Facebooku,
 • Informacja na stronie szkoły oraz stronie biura Europa Direkt Zielona Góra .

Powyższe sposoby ewaluacji pozwolą ocenić stopień realizacji zamierzonych celów, zaplanować pracę.

VIII. Spodziewane efekty. 

 • Nabycie umiejętności pracy w formie ekspresji plastycznej na zajęciach języka obcego,
 • Rozwinięcie umiejętności wyrażania ekspresji w werbalny sposób,
 • Powtórzenie znanego już słownictwa oraz poznanie nowego’
 • Wyrobienie nawyku efektywnej współpracy w grupie,
 • Zgłębienie wiedzy o poszczególnych tematach,
 • Nabycie umiejętności prezentowania swojej pracy w grupie.

IXPodsumowanie. 

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze stacjonarnych lekcji wśród rówieśników, uczestnictwa w zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, przygotowania szkolnych przedsięwzięć – makiety 3D, jednocześnie ucząc się, bawiąc i spędzając w pożyteczny i miły sposób czas.