Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Empatyczna Klasa”

pod patronatem MEiN

koordynator – mgr Małgorzata Borysewicz

Uczestnicy – uczniowie klasy 7b

Cele projektu:
Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:
– rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
– zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy
– nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi
– uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych
– integracja zespołu klasowego
– budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć
– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariacką
– wyrabianie zdolności do samomotywacji
– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych – przezwyciężanie   uprzedzeń, przesądów
– uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych
– kształtowanie kompetencji kluczowych

Czas trwania projektu : październik 2020 – czerwiec 2021